Registreeru

soome keel

 Kursused 2019-2020 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t  Tavarühm (7-10 in) Minirühm 5-6 in Minirühm 4 in
Algajad 1                       A1.1   30t    176 € 216 €       278 €
 Algajad 2                      A1.2  30t  176 € 216 €       278 €
Madalam kesktase          A2.1+/B1  30t  176 € 216 €       278 €

Kursusetasule lisandub õpikute hind orienteeruvalt 30-50 €.
Kui kursusele registreerub 4 inimest, võib kokkuleppel õpilastega olla kursuse maht 24t hinnaga 216 eurot.

Registreerimine kursusele kodulehe kaudu või helistades telefonil 53400305.
Avame rühma kohe, kui vajalik arv õpilasi on registreerunud.
Saadame kinnituse ja teatame alguskuupäeva ning tunniplaani.

Algajate kursusel  A1.1 omandatakse grammatika põhialused, oluline sõnavara igapäevasetes situatsioonides ja töökeskkonnas toimetulekuks ja harjutatkse elementaarset eneseväljendusoskust. Jätkukursustel A1.2 ja A2 täindatakse õpitud oskusi uue sõnavaraga, kinnistatakse grammatikat, harjutatakse vestlemist nii eraelulistel kui ametialastel teemadel, õpitakse täitma ankeete ja dokumente, tehakse tutvust soome kultuuriga.

Algajad 1 (A1.1)
Kursuse aeg: okt - dets 2018.
Õppesisu: Hääldamine, vokaalharmoonia.
Tervitamine, viisakusväljendid. Arvsõnad, kellaaeg, nädalapäevad, kuud, aastaajad ja ilm. Ajaväljendid, järgarvud, kuupäev. Iseenda tutvustamine. Kodukoht, kohtamääravad sõnad. Soome ja Lapimaa. Puhkus, hobid. Perekond ja sugulased. Tegusõnade jaatav ja eitav pööramine olevikus, kas-küsimus, küsisõnad, enamlevinud käänded, käändelõpud, nimisõnade astmevaheldus.

Algajad 2 (A1.2)
Kursuse aeg: jaan - märts 2019.
Õppesisu: Elamine, kodu. Toit. Rõivad ja riietumine. Kaupluses, kohvikus, restoranis. Vaba aeg, hobid. Päevaplaan, kellaaeg, Tee küsimine ja juhatamine. Liiklusvahendid. Välimus, kehaosad. Suvepuhkus. Eluloolised andmed.Tervis ja haigused.Haridus ja tulevikuplaanid. Kultuur, rahvused, tähtpäevad. Verbi tüübid, täytyy-väljendid, tegusõnade astmevaheldus, osastav kääne, kääskiv kõneviis, tegusõna minevik, nud-kesksõna, mitmuse käänded, omadussõnade võrdlemine, tingiv kõneviis, ettepanekute tegemine.

Madalam kesktase (A2)
Kursuse aeg: 23.jaan - 26.märts 2019
Õppesisu: Suvepuhkus,reisimine. Ametid, töökohad. Ettepaneku tegemine, kutsele vastamine. Päevaplaan. Telefonivestlus. Inimese välimus, iseloomujooned. Kehaosad, tervis. Arsti juures, apteegis. Elulugu, haridustee, CV. Soomlased. Olulisemad tähtpäevad. Sisseütlev kääne. Käskiv kõneviis, keelamine. Minevik. Mitmuse käänded. Omadussõnade võrdlemine. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid. Umbisikuline tegumood.

Tööalane soome keel (A2)
Kursus on mõeldud huvilistele, kel on algteadmised soome keeles ja kes vajad keeleoskuse arendamist igapäevases tööelus toimetulekuks.
Kursuse jooksul arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel väljendamisel ja e-posti teel suhtlemisel klientide ja koostööpartneritega.
Põhilised suhtlusteemad:
-isiklike kohemuste kirjeldamine, võrdluste tegemine, erinevuste väljatoomine
-elutingimuste, töö ja töökohustuste detailsem kirjeldamine ja anüüs
-sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailsem kirjeldamine
-suhtlemine kliendiga (aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine)
-ametialased telefonikõned ja e-kirjad
Iga grupi või individuaalõppe puhul selgitatakse välja kliendi erihuvid ja kohandatakse temaatikat ja materjale vastavalt vajadusele.

Kursuse juhendaja: Maarika Roosimägi.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse eripärast 28-32 € (üldkeel, tööalane keel või selle kombinatsioon).
Individuaaltund 2 osalejale - al. 16€ / ak. h ühele inimesele.

Uus kiht...
Uus kiht...
 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee