Registreeru

hispaania keel

Kursused 2020 - 2021 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

   maht ak.t   Tavarühm (8 in)  Minirühm (6-7 in)  Minirühm (4-5 in)  
Algajad 1  (A1.1)        24    
          310 €   340 €              370 €

Algajad 2  (A1.2)

24
310 € 340 €            370 €

HISPAANIA KEELE INTENSIIV-SUHTLUSKURSUS algajatele
minirühm

Toimumise aeg: kokkuleppel al. okt 2020
Maht: 24t
Hind: minirühm 4-5 in - 370€, suurem rühm (6-7 in) 340€, tavarühm (8-10 in) - 310€.
Tunnid toimuvad kokkuleppel rühmaga 1 x näd äripäeva õhtuti korraga 4 ak h, kl 17.00-20.30 (sisaldab 30 minutit pausi).

Hispaania keele algkursus

Täienduskoolituse õppekava: Hispaania keele lühiajaline intensiiv-suhtluskursus reisiks ettevalmistamiseks

Õppekavarühm
0231 Keeleõpe.  Hispaania keel võõrkeelena

Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse tulemusel saab õppija iseseisvalt hakkama hispaaniakeelses keskkonnas – näiteks reisisihtkohas viibides.
Koolituse lõpuks õppija  

  • oskab tervitada, ennast tutvustada ja lihtsamates vestlustes hakkama saada
  • koostab lihtsamaid küsimusi
  • kirjeldab ennast, oma perekonda ning hobisid
  • kirjeldab inimesi ja meeleolusid
  • tunneb hispaania keele hääldamise ja kirjutamise peamisi erisusi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Isikud, kellel algteadmised hispaania keelest puuduvad.  Koolitusele on oodatud hispaania-keelsesse sihtkohta reisile minejad, kes soovivad uues keeleruumis hõlpsamalt hakkama saada, uut kultuuri autentsemalt tajuda, kohalikega nende emakeeles suhelda, reisil olekut nautimisväärsemaks muuta.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 36 akadeemilist tundi, millest 24 tundi on auditoorset ja 12 tundi iseseisvat tööd kodus.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppijate arv: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid: ruumis on lauad-toolid, arvuti, projektor, tahvel, audiotehnika. Õppija enda poolt kirjutusvahend ja kaustik/paber märkmete tegemiseks.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Õppepäevad toimuvad 1 kord nädalas õhtuti orienteeruvalt kl 17.00-20.30. Vastavalt kokkuleppele rühmaga ka muul kellaajal. Korraga toimub 4 akadeemilist tundi, mis sisaldab 30 minutit pausi.

Õppe sisu
Tervitamine, enda tutvustamine ja vestluse alustamine; - perekond ja hobid; - inimese meeleolude kirjeldamine; - numbrid, sagedasemad eessõnad, määrsõnad; - jaatused ja eitused; palve esitamine või tänamine; - küsimuste ja lihtsamate lausete moodustamine.

Õppemeetodid
Kasutatakse aktiivõppe meetodeid – s.o audio-ja videoharjutused, lugemine ja kirjutamine, vestluse arendamine.
Iseseisev töö 12 akad tundi - sõnade õppimine, koduste ülesannete tegemine.

Õppematerjalid
Koolitaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70% auditoorsetes tundides.
Hindamismeetod
Suuline vestlus
Hindamiskriteeriumid
Õppija räägib lihtsate lausetega kursusel läbitud teemadest, oskab vastata lihtsatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud 60% ulatuses vastavalt hindamiskriteeriumidele.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Hispaania keele oskus B2 tasemel, täiskasvanute koolitaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.
Koolitaja: Siivi Jõgi

 

 

Hispaania keele kursused

Algajad 1 (A1.1)
Planeeritud õppeperiood: vastavalt rühma komplekteerimisele
Kursuse eesmärk ja sisu: õppida hispaania keele grammatika algtõdesid ning ning omandada elementarne vestlusoskus. Kursuse läbinu saab keele õppimist iseseisvalt jätkata või tulla järgmise astme kursele.
Teemad: Enesetutvustus. Aeg. Töö. Perekond. Aadress. Koht. Toidud. Tooted ja objektid. Ilm. Hinnad. Maade ja linnade, maastike kirjeldamine. Inimeste ja asjade võrdlemine. Harjumuste kirjeldus. Inimeste välimus ja suhtlemine. Sisseostud ja poeskäimine. Hobid. Plaanide tegemine. Eelistused, soovid. Arvamuse väljendamine. Nõustumine. Oskused. Üldistamine.
Grammatika: Nimisõnad, sugu ja mitmus. Omadussõnad ja nende võrdlemine. Tegusõnad, pööramine, ajavormid (minevik, olevik, tulevik). Lauseehitus.  käskiv kõneviis. Arvsõnad, sugu, kasutamine - numbrid, aastaarvud. Asesõnad (isikulised, umbmäärased, siduvad).

Algajad 2 (A1.2)
Planeeritud õppeperiood: jaan - märts 2020
Teemad: Tervitamine ja hüvastijätt. Ametlik ja mitteametlik kolmanda isiku tutvustamine. Vabandamine. Kutsed. Loa küsimine. Tellimine. Abi palumine. Isiklikud eelistused. Asjade küsimine. Vestluse alustamine. Mineviku sündmuste kirjeldamine. Tulevikust vestlemine.
Grammatika: Nimisõna. Aeg. Hulk. Sagedust väljendavad määrsõnad. -mente lõpuga määrsõnad. Que + määrsõna. Ser ja estar eristamine. Ebareeglipärased tegusõnad. Ir a + infinitiiv. Estar + gerundium. Lihttulevik. Lihtminevik.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.
Kursuse juhendaja: Siivi Jõgi

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Hind ühele osalejale al. 28 €, kahele osalejale kokku al 32 €.
Õppetasule lisandub õpetaja kohalesõidu kulu.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee