Registreeru

Õppekavad

Õppekavad

Õppekavarühm – 222 – võõrkeeled ja –kultuurid

Õppekavade koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Sihtgrupiks on kõik keelehuvilised. Algkursusele tulles eelnevaid teadmisi pole vaja. Alates madalamast kesktasemest tehakse taseme määramiseks vastava keele test.

Õppe alustamise tingimuseks on õppemaksu tasumine.

Õppemeetodid: rollimängud, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö, video vaatamine ja analüüsimine, ettekanded.

Õppekeskkond: koolitusruumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, arvuti, projektor) ja muud abivahendid.

Iseseisva töö kirjeldus: jooksvad iseseisvad ülesanded koduseks lahendamiseks (kirjalikud harjutused ja tõlketööd, arvutipõhised interaktiivsed ülesanded, videote vaatamine, ettekannete koostamine)

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid:
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundides.
Hindamismeetod: kirjalik test, vestlus, jooksvad ülesanded.
HIndamiskriteerium: lõputest on sooritatud vähemalt tulemusele 60%.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Vähemalt  70% tundides osalenutele ja lõputesti  tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
Vähemalt  70% tundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes testi ei sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 

Algtase – A1

Eesmärk: omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel nii igapäevastes kui tööolukordades  end väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada. 

Õpiväljundid:
- tunneb õpitava keele häälduse reegleid
- tunneb elementaarseid viisakusväljendeid ja oskab neid kasutada
- oskab tutvustada ennast, oma kaaslasi ja elukohta
- oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata
- tunneb suhtlemisoskuseks vajalikku baasgrammatikat
- suudab vestelda lihtsas keeles igapäevastel teemadel
- mõistab aeglast kõnet
- saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest lihtsas tekstis
- oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita formulare isikuandmetega

Õppesisu ja õppemaht:
Iga õpitava keele kursusel käsitletavad teemad ja grammatika ning kursuse maht on täpsemalt ära toodud vastava keele kursuse tutvustuses.

 

 

Madalam kesktase – A2

Eesmärk: : omandada keeleteadmised, mis aitavad õpilasel nii igapäevastes kui tööolukordades  end väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.

Õpiväljundid:
- suudab mõista lühikeste ja lihtsate lausete põhisisu
- oskab lugeda lihtsaid tekste, leida eeldatavat infot igapäevatekstidest, lugeda lühikesi kirju
- suudab vestelda tuttavatel teemadel
- oskab kirjutada oma perekonnast ja teistest inimestest, elutingimustest, haridusest ja tööst
- oskab teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja näiteks kellegi tänamiseks

Õppesisu ja õppemaht:
Iga õpitava keele kursusel käsitletavad teemad ja grammatika ning kursuse maht on täpsemalt ära toodud vastava keele kursuse tutvustuses.

 

Kesktase – B1

Eesmärk: viia keeleteadmised sellele tasemele, et õpilane oleks võimeline saama aru selgest kõnest tuttaval teemal ja olla aktiivne vestluse juhtimisel.

Õpiväljundid:
- saab aru selgelt edastatud raadio- või telesaatest
- suudab vestelda tuttaval teemal (pere, hobid, reisimine jms)
- oskab lugeda tekste, mis koosnevad sagedamini kasutatavatest sõnadest
- oskab lihtsate, seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi ning selgitada seisukohti ja plaane
- suudab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal, kirjutada isiklikku kirja oma muljete kohta

Õppesisu ja õppemaht:
Iga õpitava keele kursusel käsitletavad teemad ja grammatika ning kursuse maht on täpsemalt ära toodud vastava keele kursuse tutvustuses.

 

Kõrgem kesktase - B2

Eesmärk: omandada igapäevane ja tööalane suhtlemisoskus, et õpilane oleks võimeline saama aru pikemast kõnest, rääkima ladusalt ja väljendada kirjas end korrektselt.

Õpiväljundid:
- saab aru pikematest ettekannetest, mõistab publitsistika-saadete ja filmide sisu
- suudab lugeda artikleid aktuaalsetel teemadel ja mõistab lugeda tänapäevast proosat
- on suuteline spontaanselt ja ladusalt vestlema emakeelt kõnelevate inimestega
- oskab väljendada ja põhjendada oma seisukohti
- suudab kirjalikult käsitleda laia teemaderingi ning tuua välja poolt- ja vastuargumendid
- oskab kirjutada esseed, aruannet, referaati, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti

Õppesisu ja õppemaht:
Iga õpitava keele kursusel käsitletavad teemad ja grammatika ning kursuse maht on täpsemalt ära toodud vastava keele kursuse tutvustuses.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee