Registreeru

rootsi keel

 

Kursused 2018 - 2019 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

       maht akad t     Minirühm (5-6 in) 
 Minirühm (3-4 in)
Algajad A1                 
       32t    
  256 €              360 €
Madalam keskaste A2     
   32t
256 €           360 €


Kursusetasule lisandub tasu õppekomplekti (õpik, töövihik) eest orienteeruvalt 30 EUR.

Algajad (A1)
Kursuse periood: okt 2017 - jaan 2018
Õpitake aru saama rootsikeelsest kõnest ja lihtsamatest tekstidest. Pearõhk on suhtlemisel - õpitakse end väljendama erinevatest suhtlussituatsioonides. Tutvutakse ka Rootsi ühiskonna ja kohalike elusituatsioonide, kommete ja kultuurilise eripäraga.
Teemad: Tutvustamine. Õpingud ja töö. Maailma riigid ja keeled. Päevategevused. Aeg, kuud, nädalapäevad, kellaaeg. Pereliikmed ja sugulased, nende tegevusalad. Kodu, sisustus, erinev elukoht. Vaba aeg, oskused, võimed, hobid. Transport. Söögiajad, toidud, väljas söömine. Teate, postkaardi, lühikirja kirjutamine. Faktid Rootsi kohta, ilmakaared. Rootsi koolisüsteem, loodus.
Grammatika: nimisõna, artikkel, sugu. Omadussõna, ainsus ja mitmus, vastandid, võrdlemine. Arvsõnad ja mõõtühikud. Asesõnad. Tegusõnad, olevik, infinitiiv, abitegusõnad, käskiv lõneviis, ebareeglipärased tegusõnad, lihtminevik täisminevik, põhivormid. Määrsõnad, sidesõnad, eessõnad. Sõnade järjekord küsilauses. Lühivastused. Kõrvallause.

Madalam kesktase (A2)
kursuse periood: okt 2017 - veebr 2018
Kursuse eelduseks on taseme A1 omamine rootsi keeles.
Kursuse eesmärk on arendada rootsi keel tasemeni A2. Selleks kasutame nii individuaalseid rääkimis-, kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisülesandeid kui rühmatööd. Kursus tugineb selleks loodud veebiülesannetel ja õpikul "Rivstart".
Käsitletavad teemad: ilm, ostlemine, tee juhatamine, faktid Rootsimaast, enesekirjeldus, reisimine, eluase ja tervis.
Grammatikas pöörame tähelepanu asesõnadele, lause ehitusele, otsesele ja kaudsele kõnele, ajavormidele, sagedasematele reegli- ja ebareeglipärastele tegusõnadele ning teemadega seotud omadussõnadele ja võrdlustele.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse eripärast 28-32 €.
Õppetasule võib lisanduda õpetaja transpordikulu. 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee